top of page

Grace Homecare - the leading provider of home health care, supplies and equipment.

Izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev preko krepitve 
čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdravstva

Glavni skupni cilj projekta +Health je krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki na področju zdravstva da bi skupaj razvili nove čezmejne procedure in enotno certificiranje institucij, kar bo dolgoročno zmanjšalo regionalne neenakosti ter urbano-ruralno delitev v dostopnosti služb in kakovosti zdravstvenih storitev ter povečalo kakovost življenja. Glavni cilj projekta bo na ta način neposredno prispeval k programskemu specifičnemu cilju krepitev partnerstev za zdravo čezmejno območje.

Posebni cilji projekta

  • Ustvarjanje partnerstev in krepitev človeških virov- Krepitev obstoječih in ustvarjanje novih partnerstev preko čezmejne izmenjave znanj in resursov (v okviru prenosa najboljših praks, pilotnih projektov, izvajanja skupnih izobraževanj, itd.) bo pripomoglo k razvoju novih čezmejnih procedur, ki bodo povečale učinkovitost in kakovost zdravstvene oskrbe na oddaljenih ter slabo dostopnih območjih, vzporedno pa bo prišlo tudi do krepitve človeških virov, kar se bo odražalo v dvigovanju osveščenosti ciljnih skupin na področju zdravja.

  • Osnovanje čezmejne destinacije zdravja- Osnovanje in promocija čezmejne destinacije zdravja, v okviru katere se bo razvila skupna mreža strokovnjakov - čezmejni Center odličnosti +Health ter oblikovali standardi kakovosti in izvedlo certificiranje institucij bo dolgoročno pripomoglo k zmanjšanju razlik v kakovosti zdravstvenih in drugih povezanih storitev na obeh straneh meje s čimer se bo dvignila kvaliteta življenja v ruralnih in slabše dostopnih območjih in preprečilo izseljevanje.

Rezultati projekta

  • Dvig ravni kakovosti čezmejnega sodelovanja med inštitucijami in deležniki na področju zdravstva

  • Center odličnosti +Health- predstavlja novo vzpostavljeno čezmejno strukturo na področju zdravstva, namreč vključuje projektne partnerje ter druge institucije. Dvig ravni kakovosti sodelovanja med temi institucijami in deležniki neposredno odražal na dvigu programskega kazalnika rezultata.

  • Skozi razvoj novih čezmejnih modelov in procedur pozitivno vplivati na dvigovanje ravni kakovosti sodelovanja ter učinkovitosti deležnikov na področju zdravstva čezmejnega območja ter s tem doseči bolj ažurne in kakovostne zdravstvene storitve

  • Preko določitve meril in izvedbe certificiranja institucij s področja zdravstva dolgoročno zmanjšati čezmejne razlike v kakovosti zdravstvenih in povezanih storitev, predvsem na oddaljenih ter slabo dostopnih območjih

  • Skozi izvedene pilotne projekte, prenos najboljših praks in izobraževanja/usposabljanja deležnikov ter ciljnih skupin neposredno prispevati k neposrednemu izboljšanju zdravstvenih storitev na čezmejnem območju

  • Skozi ustvarjene strateške podlage (Strategija čezmejne destinacije zdravja, opredeljene smernice dolgoročnega sodelovanja deležnikov, …) posredno pozitivno vplivati na dvigovanje ravni kakovosti sodelovanja najširšega spektra deležnikov na področju zdravstva ter oblikovalcev lokalnih/regionalnih/nacionalnih politik ter posredno dolgoročno vplivati na izboljšanje vitalnosti in zdravja čezmejnega območja

Raziskave in študije

bottom of page